Ecologische beoordelingen zonneschuren Alde Feanen

Home / Ecologische beoordelingen zonneschuren Alde Feanen

In 2020 en 2021 heeft Successie Natuurzaken voor meerdere vergunningaanvragen voor de bouw van zonneschuren ecologische beoordelingen uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal locaties in de Alde Feanen diende nader onderzoek naar de aanwezigheid van de beschermde waterspitsmuis uitgevoerd te worden. Dit is middels inloopvallen ter plaatse uitgevoerd.

Het planvoornemen is tevens getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied en overige gebiedsbescherming. Ook is het planvoornemen middels een stikstofcalculatie (AERIUS) door Successie Natuurzaken getoetst aan stikstofgevoelige habitattypen en -soorten.