Wet Natuurbescherming

Home / Wet Natuurbescherming

We verlangen allemaal naar een tijd met minder regelgeving, maar zolang dit niet ecologisch verantwoord is kunnen wij u helpen bij vraagstukken rond de Wet Natuurbescherming. Werkzaamheden waaraan de Wet Natuurbescherming getoetst dient te worden zijn sloopwerkzaamheden, het dempen van sloten, (grootschalige) bomenkap enzovoort. Voor u misschien een belemmering, maar voor ons een puzzel om te zorgen dat de werkzaamheden uit oogpunt van zakelijk belang en de belangen van de natuur op een verantwoorde wijze onder de aandacht komen. Onze betrokken, open en dynamische werkwijze kunnen u hierbij van dienst zijn.

dragonfly-646133_960_720

Flora en fauna quickscan
Bij ruimtelijke ingrepen wordt doorgaans in eerste instantie een quickscan uitgevoerd. Bij een quickscan wordt duidelijk of er beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden zitten en of deze negatieven effecten van de werkzaamheden zullen ondervinden. Wanneer er middels de quickscan niet uitgesloten kan worden dat beschermde soorten geen hinder van de werkzaamheden ondervinden, is vervolgonderzoek aan te bevelen. U kunt bij ons terecht voor een dergelijke quickscan. Daarnaast kunnen wij, wanneer nodig, ontheffing aanvragen en mitigerende/compenserende maatregelen treffen om conflicten met de Wet Natuurbescherming te voorkomen.