Inrichtingsvoorstellen de Sippenfinnen

Home / Inrichtingsvoorstellen de Sippenfinnen

Projectjaar: 2010 - 2011

Het sterk verruigde hooilandgebied De Sippenfinnen wordt al jaren extensief beheerd door middel van jaarrond begrazing. Inmiddels is duidelijk dat met dit type beheer de bosontwikkeling het gaat winnen van alle overige laagveen vegetatietypes. Om de aanwezige biodiversiteit te behouden zal incidenteel ingegrepen moeten worden d.m.v. herinrichting en actief beheer. In samenwerking met A&W zijn er 3 scenario’s geschetst en omschreven, welke voor It Fryske Gea de basis zouden zijn voor de keuze van herinrichtingsmaatregelen voor de Sippenfinnen. Elk scenario is een mix van keuzes voor wat betreft de te treffen inrichtingsmaatregelen en vervolgbeheer. Voor een deel van de inrichtingsmaatregelen en vervolgbeheer geldt dat deze onderling uitwisselbaar zijn, en biedt de mogelijkheid elk scenario aan te passen aan het gewenste doel.

Inrichtingsvoorstellen de Sippenfinnen