Verbossing & verruiging rietland Weerribben & Wieden

Home / Verbossing & verruiging rietland Weerribben & Wieden

Projectjaar: 2008

Al enige jaren wordt er geklaagd en gesproken over een ernstige verbossing van de rietlanden in De Weerribben en De Wieden. Deze ontwikkeling is door de riettelersvereniging van De Wieden in overleg met Natuurmonumenten symbolisch bekrachtigd met een zelfbinderbosje vol boomopslag. De problematiek was bekend bij de beheersorganisaties van de Weerribben en de Wieden; de omvang van het probleem was echter niet geheel duidelijk. In het overleg van AVRN de Wieden met Natuurmonumenten diende eerstgenoemde het verzoek in om met MCPA of Roundup de verbossing te mogen bestrijden. Deze wijze van werken is strijdig met het beleid van Natuurmonumenten en de voorwaarden van programmabeheer; mede daarom kon dit verzoek niet worden ingewilligd. In vervolg daarop werd een project aangevraagd via het Nationaal Park Weerribben & Wieden om de kennis en ervaring over de verbossingproblematiek nog eens nader te inventariseren. In overleg met de beheerders en de pachters van de gebieden werd gestreefd naar een inventarisatie van het probleem en het zoeken van oplossingen. Vervolgens werd getracht tot afspraken te komen waardoor het probleem en het ontstaan ervan, zowel voor de rietcultuur als de ecologische kwaliteiten van de rietpercelen, beter beheersbaar wordt. Aangezien op voorhand het huidige boezempeilbeheer door velen als mogelijke oorzaak van de verbossing werd genoemd is tevens overleg gevoerd met Waterschap Reest & Wieden.

Verbossing & verruiging rietland Weerribben & Wieden