Praktische aanpak Wet natuurbescherming

Home / Geen categorie / Praktische aanpak Wet natuurbescherming

Ook in 2021 voert Successie Natuurzaken diverse toetsingen aan de Wet natuurbescherming uit. Onder meer flora en fauna quickscans voor de bouw en verbouw van woningen, ecologische beoordelingen voor ruimtelijke ingrepen in Natura 2000-gebied en ecologische begeleiding bij meerdere projecten.

Successie Natuurzaken heeft in samenspraak met Provincie Fryslân bij meerdere ‘kleinschalige’ initiatieven duurzame compensatiemaatregelen getroffen voor mogelijk voorkomende beschermde soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. De insteek van dit pilot, waarbij nader onderzoek en eventuele ontheffingsaanvraag ontbreekt of minder intensief is, is opgepakt om tijd en geld bij ‘kleinschalige’ initiatieven te besparen en daarmee draagvlak onder initiatiefnemers te creëren voor de Wet natuurbescherming. De instandhouding van beschermde soorten mag hierbij niet uit het oog worden verloren. Vereist in deze werkwijze is dan ook dat er een ecologische ‘plus’ in de nieuwe situatie wordt gerealiseerd, waarbij bijvoorbeeld vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw genoeg geschikte ruimte wordt geboden om zich te (her)vestigen.

Ekotils

Successie Natuurzaken heeft dit jaar meerdere ekotils ontworpen welke plaats biedt diverse soorten als de huiszwaluw, gierzwaluw, huismus en diverse soorten vleermuizen. Dit wordt in enkele gevallen in samenwerking met Friesland College Leeuwarden uitgevoerd.

In Warten is afgelopen maart een dergelijke ekotil geplaatst. Op het betreffende grasperceel is naast de ekotil een plas-dras aangelegd en wordt binnenkort het perceel in gezaaid met kruiden. In het onderstaande artikel (Leeuwarder Courant) is hierover meer informatie te vinden. Is dit voorjaar in Mirns een ekotil in een es geplaatst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *