Realisatie- en investeringsplannen Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Realisatie- en investeringsplannen Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Wanneer u eigenaar of erfpachter bent van natuur en de wens is om de natuurkwaliteit van dit terrein verder ontwikkelen. Of u wilt landbouwgrond omvormen naar natuur. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies voor de functieverandering en/of investeringsmaatregelen binnen de regeling 'Kwaliteitsimpuls natuur en landschap' (SKNL). In 2021 heeft Successie Natuurzaken meerdere realisatie- en investeringsplannen opgesteld met betrekking tot deze regeling. Alle percelen/terreinen zijn door de provincie opgenomen in het Natuurbeheerplan met een natuurtype als ambitie. Inmiddels is voor onder meer een terrein op Ameland een investeringsplan ontwikkeld, waarin  nieuwe extensieve beheermaatregelen en inrichtingsmaatregelen zijn opgenomen.  Denk aan: - Begrazingsdruk verlagen en mogelijk wisselende grazers door de seizoenen; - Ontgraven/plaggen van verruigde delen i.k.v. verschralingsmaatregelen; - Ontgraven talud slenk t.b.v. intreding kwelwater; - Oever drinkpoel herprofileren en in…
Read More
Praktische aanpak Wet natuurbescherming

Praktische aanpak Wet natuurbescherming

Ook in 2021 voert Successie Natuurzaken diverse toetsingen aan de Wet natuurbescherming uit. Onder meer flora en fauna quickscans voor de bouw en verbouw van woningen, ecologische beoordelingen voor ruimtelijke ingrepen in Natura 2000-gebied en ecologische begeleiding bij meerdere projecten.Successie Natuurzaken heeft in samenspraak met Provincie Fryslân bij meerdere ‘kleinschalige’ initiatieven duurzame compensatiemaatregelen getroffen voor mogelijk voorkomende beschermde soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. De insteek van dit pilot, waarbij nader onderzoek en eventuele ontheffingsaanvraag ontbreekt of minder intensief is, is opgepakt om tijd en geld bij ‘kleinschalige’ initiatieven te besparen en daarmee draagvlak onder initiatiefnemers te creëren voor de Wet natuurbescherming. De instandhouding van beschermde soorten mag hierbij niet uit het oog worden verloren. Vereist in deze werkwijze is dan ook dat er een ecologische 'plus' in de…
Read More
Update: Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

Update: Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een aantal jaren terug een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijkgrasland in Warten. Om dit te verwezenlijken is er greppelstructuur aangebracht, zijn de akkers glooiend gelegd, is het waterpeil beter beheersbaar gemaakt en is het land vervolgens ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. De resultaten zijn fantastisch. Het beheer wordt gevarieerd door ‘laat’ in het jaar te maaien en begrazing toe te passen. Op deze wijze kan er genoten worden van de bloemenpracht. Daarnaast profiteren wilde bijen (waaronder de zeldzamere grashommel en moshommel) en andere insecten optimaal van deze vorm van beheer. Als klap op de vuurpijl werd er in het najaar van 2019 gedurende lange periode een roerdomp waargenomen op het betreffende land. In het najaar van 2020 is er…
Read More
Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde

Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde

Successie Natuurzaken is in 2018 door melkveehouder Peter Oosterhof gevraagd om mee te denken in de optimalisatie en omschakeling naar 100% kringlooplandbouw. Het melkveebedrijf van Peter en Marieke Oosterhof in Foxwolde heeft de afgelopen 5 jaar al heel wat stappen gezet richting kringlooplandbouw. Na een investering in de bedrijfsgebouwen, nog gericht op de huidige “rat -race “ in de melkveehouderij, is bij Peter de knop helemaal om. Dus niet meer alle tegenslagen compenseren met schaalvergroting en intensiveren, maar het schrappen van onnodige handelingen en zoeken naar ruimte voor de natuur en duurzaamheid.  Naast het continue werken aan een betere bodembiologie en kruidensamenstelling van zijn grasland zijn ze nu toe aan het terugbrengen van natuurlijke en landschappelijke elementen in het land. Plan voor natuurontwikkeling op melkveebedrijf  Peter Oosterhof is inmiddels goed…
Read More
Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen

Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen

Uitbreiding Hegewiersterfjild (nabij Harlingen) is een weidevogelgebied met zoute kwel van Natuurmonumenten. Mede als gevolg van de dijk verzwaringswerkzaamheden bij de afsluitdijk was er een toenemende vraag van kleigrond. Dit was voor Natuurmonumenten de aanleiding om Successie Natuurzakken te vragen een inrichtingschets te maken van de uitbreiding Hegewiersterfjild, om op deze wijze efficiënt en kosteloos werk met werk te maken.
Read More