Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde

Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde

Successie Natuurzaken is in 2018 door melkveehouder Peter Oosterhof gevraagd om mee te denken in de optimalisatie en omschakeling naar 100% kringlooplandbouw. Het melkveebedrijf van Peter en Marieke Oosterhof in Foxwolde heeft de afgelopen 5 jaar al heel wat stappen gezet richting kringlooplandbouw. Na een investering in de bedrijfsgebouwen, nog gericht op de huidige “rat -race “ in de melkveehouderij, is bij Peter de knop helemaal om. Dus niet meer alle tegenslagen compenseren met schaalvergroting en intensiveren, maar het schrappen van onnodige handelingen en zoeken naar ruimte voor de natuur en duurzaamheid.  Naast het continue werken aan een betere bodembiologie en kruidensamenstelling van zijn grasland zijn ze nu toe aan het terugbrengen van natuurlijke en landschappelijke elementen in het land.Plan voor natuurontwikkeling op melkveebedrijf  Peter Oosterhof is inmiddels goed ontvangen…
Read More
Diverse toetsing Wet natuurbescherming

Diverse toetsing Wet natuurbescherming

Oók in 2019 heeft Successie Natuurzaken diverse toetsingen aan de Wet natuurbescherming verricht. Quickscans voor de verbouw van bestaande woningen, natuurtoetsen voor civieltechnische projecten en stikstofberekeningen voor de bouw en verbouw zijn enkele voorbeelden van onze werkzaamheden van afgelopen jaar.Tevens is er ecologische begeleiding voor meerdere projecten verzorgd. In het kader van de Wet natuurbescherming zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot inventarisaties van de das, vissen, de gierzwaluw, vleermuizen etc..
Read More
Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een aantal jaren terug een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijkgrasland in Warten. Om dit te verwezenlijken is er greppelstructuur aangebracht, zijn de akkers glooiend gelegd, is het waterpeil beter beheersbaar gemaakt en is het land vervolgens ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. De resultaten zijn fantastisch. Het beheer wordt gevarieerd door ‘laat’ in het jaar te maaien en begrazing toe te passen. Op deze wijze kan er genoten worden van de bloemenpracht. Daarnaast profiteren wilde bijen (waaronder de zeldzamere grashommel en moshommel) en andere insecten optimaal van deze vorm van beheer. Als klap op de vuurpijl werd er dit jaar een roerdomp waargenomen op het betreffende land. (zie                                 onderstaande foto’s) [caption…
Read More
Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen

Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen

In opdracht van Natuurmonumenten heeft Successie Natuurzaken inrichtingsschetsen gemaakt voor de uitbreiding en optimalisatie van It Hegewiersterfjild. Kleiwinning is gecombineerd met natuurontwikkeling/optimalisatie, waarbij het accent ligt op weide- en wadvogels. Afhankelijk van diverse factoren, o.a. in afwachting van reacties vanuit de streek, kan de uitvoering van het plan in 2019 van start gaan.
Read More