Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde

Home / Geen categorie / Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde

Successie Natuurzaken is in 2018 door melkveehouder Peter Oosterhof gevraagd om mee te denken in de optimalisatie en omschakeling naar 100% kringlooplandbouw. Het melkveebedrijf van Peter en Marieke Oosterhof in Foxwolde heeft de afgelopen 5 jaar al heel wat stappen gezet richting kringlooplandbouw. Na een investering in de bedrijfsgebouwen, nog gericht op de huidige “rat -race “ in de melkveehouderij, is bij Peter de knop helemaal om. Dus niet meer alle tegenslagen compenseren met schaalvergroting en intensiveren, maar het schrappen van onnodige handelingen en zoeken naar ruimte voor de natuur en duurzaamheid.  Naast het continue werken aan een betere bodembiologie en kruidensamenstelling van zijn grasland zijn ze nu toe aan het terugbrengen van natuurlijke en landschappelijke elementen in het land.

Plan voor natuurontwikkeling op melkveebedrijf  Peter Oosterhof is inmiddels goed ontvangen bij “de Noordelijke regiodeal”, de “samen voor biodiversiteitsprijs” van het Wereld Natuurfonds en bij Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten. Daarnaast wordt in samenwerking met het Drents landschap gekeken naar mogelijkheden voor kleinschalige akkerbouw op percelen van het Drents landschap.

Er wordt onder meer gedacht/gewerkt aan:

  • Sloten vanaf één zijde schonen, waarbij de andere oever kan verruigen en verbossen.
  • Een hoger slootpeil, lokaal permanent en in het overige deel in bepaalde periodes van het jaar.
  • Aanleg van, of de ruimte bieden voor spontane ontwikkeling van struweel en bosstroken t.b.v. landschapsherstel langs paden (oude perceelsgrenzen) en verhogen van biodiversiteit.
  • Het afplaggen van stroken grasland langs de sloot, voor de ontwikkeling van een schraler- en soortenrijke vegetatie en struweel. Deze stap zou in combinatie met het werk van het waterschap, zoals het verhogen kades, kunnen worden  uitgevoerd. Nader overleg over dit punt volgt.
Insecteninventarisatie
In 2020 heeft Succesie Natuurzaken een insecteninventarisatie gedaan op twee percelen welke reeds worden ingezaaid met de doorzaaimachine. De doorzaaimachine maakt strookjes grond mooi los en kan in één werkgang verschillende soorten zaaizaad op verschillende dieptes inzaaien. Tevens zijn er mestflatten op de percelen over langere periode gevolgd, met als doel inzicht te krijgen over de vitaliteit van het bodemleven. De resultaten zijn vergeleken met een aangrenzend Engels raaiperceel als referentie. Meer informatie over dit project is te vinden in de volgende link:
 
 
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *