Realisatie- en investeringsplannen Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Home / Geen categorie / Realisatie- en investeringsplannen Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Wanneer u eigenaar of erfpachter bent van natuur en de wens is om de natuurkwaliteit van dit terrein verder ontwikkelen. Of u wilt landbouwgrond omvormen naar natuur. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies voor de functieverandering en/of investeringsmaatregelen binnen de regeling ‘Kwaliteitsimpuls natuur en landschap’ (SKNL).

In 2021 heeft Successie Natuurzaken meerdere realisatie- en investeringsplannen opgesteld met betrekking tot deze regeling. Alle percelen/terreinen zijn door de provincie opgenomen in het Natuurbeheerplan met een natuurtype als ambitie. Inmiddels is voor onder meer een terrein op Ameland een investeringsplan ontwikkeld, waarin  nieuwe extensieve beheermaatregelen en inrichtingsmaatregelen zijn opgenomen.  Denk aan:

– Begrazingsdruk verlagen en mogelijk wisselende grazers door de seizoenen;

– Ontgraven/plaggen van verruigde delen i.k.v. verschralingsmaatregelen;

– Ontgraven talud slenk t.b.v. intreding kwelwater;

– Oever drinkpoel herprofileren en in verbinding brengen met slenk.

Voor inrichtingsmaatregelen dient voor de vergunningaanvraag doorgaans een ecologische quickscan Wet natuurbescherming te worden uitgevoerd. Successie Natuurzaken verzorgt deze quickscans veelal. Indien noodzakelijk, wordt tevens een bijdrage geleverd bij de ontheffing- en vergunningsaanvraag Wet natuurbescherming.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *